Odense 1993. Mit Marina Skuratowskaja
   
Odense 1993. Koncerthus
   
Probe mit Marina Skuratovskaja
   
Odense

   
Odense
   
Odense Konzerthaus